ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਅੰਮਾ , ਅਸੀ ਸਾਂਸਾਰਿਕ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ? ਅੰਮਾ – ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਵੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਚੁੱਕਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ? ਨਹੀਂ , ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ […]