ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾੜ੍ਹ , ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਚਾਂਦੇ ? ਅੰਮਾ – ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ , ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਮ – […]