ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ – ਭਿੰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ? ਅੰਮਾ – ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਰੱਬ ਅਨੁਭਵ ਹੈ । ਕੀ ਅਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ ? ਚੱਖਕੇ […]