ਅਮ੍ਰਤਾਪੁਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਨੋਖੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ ਹਨ | ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਉਕਾਬ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਡਿਗਾਉਂਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ; ਗਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੱਸੀ ਤੋੜ ਕੇ […]