ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਇੱਕ ਸਦਗੁਰੁ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਦਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਣਗੇ ?

ਅੰਮਾ – ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਦਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ । ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ , ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਦਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ? ਸਦਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਦੇ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ । ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਸਦਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?

ਅੰਮਾ – ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸਦਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਸਗੋਂ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਸੱਚ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਦਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੱਮਝ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ , ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀ ਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ । ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਮਸਤ ਜੜ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਸਦਗੁਰੂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰੱਧਾਪੂਰਵਕ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਦਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਦਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪਕਵਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਬਿਨਾਂ , ਉਹ ਉੱਚਤਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲਗਾਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਦਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ – ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ , ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ । ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰੋ , ਮੰਨ ਲਉ ਸਦਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਉਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ , ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਦਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰ ਤੱਤਵ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ , ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ , ਸਦਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ , ਤੱਦ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ , ਅੰਬ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਮੁੱਲ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ , ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।