എല്ലാവരേയും ഈശ്വരന്‍റെ പ്രത്യക്ഷ മൂര്‍ത്തികളായി കാണുന്നു, മനുഷ്യനും ഈശ്വരനും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്