ഭൗതികതയെയും ആദ്ധ്യാത്മികതയെയും പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സനാതനധര്‍മ്മം കാണുന്നില്ല. ആത്മീയത ഉള്‍ക്കൊണ്ടാല്‍ ഭൗതികജീവിതം സമ്പന്നവും അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണവുമാക്കാമെന്നു് അതു പഠിപ്പിക്കുന്നു.