ആദ്ധ്യാത്മിക സംസ്കാരം കുട്ടികള്‍ക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നാണ്