സാധകന്ടെ അടുത്ത് ഗുരു താനേ എത്തും. അന്വേഷിച്ച് അലയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.