മനുഷ്യന്ടെ ദുഃഖത്തിനു കാരണം ആഗ്രഹമാണ്. താന്‍ പൂര്‍ണ്ണനല്ലെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും കാരണം