ജനിച്ച നാടിന്‍ടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ കുത്തി മുറിവേല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഹൃദയം വേദനിക്കണം. ഈ അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ എനിക്കെന്തുചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ചിന്തിക്കണം