മുള്ളുകൊള്ളുമ്പോഴുള്ള വേദന സ്വയം അറിയുന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഃഖം സ്വന്തം സുഃഖമായി അറിയുന്നു.